Realizované aktivity

Letní workshopy pro frekventanty SŘ

Přírodovědných workshopů na letní a podzimní části kurzu Stříbrná řeka se zúčastnilo 43 frekventantů, kteří se podle programového určení a zájmu rozdělili mimo jiné do následujících workshopů:

Ochrana a monitoring vod – účastníci si mohli vyzkoušet nácvik základů laboratorní práce, k dispozici jim byla přenosná laboratoř. Lektor praktickou zkušenost spojil s výkladem o problematice znečištění vod a nutnosti jejich ochrany, zejména ve vztahu k pitné vodě.

Pozorování noční oblohy – vzdělávací program, jehož devizou byl i silný zážitek z pozorování noční oblohy, na kterou se účastníci mohli podívat pomocí hvězdářského dalekohledu. Pozorování lektor doplnil výkladem o hvězdách a noční obloze, tématem workshopu ale bylo i světelné znečištění, které podobná pozorování na mnoha místech prakticky znemožňuje.

Základy meteorologie – pomocí multimediální prezentace se účastníci workshopu seznámili s problematikou pozorování a předpovídání počasí včetně popisu aktuálních používaných profesionálních metod. Účastníci se mohli seznámit i s malou meteorologickou stanicí, která se nachází na základně Maděra, kde se kurz konal.

Workshop Právo životního prostředí – úkolem účastníků workshopu bylo řešit modelové situace z oddílové praxe, při nichž hrozí porušení zákona. Pomůckou byla účastníkům odborná literatura a texty příslušných právních norem. Vypracované odpovědi pak účastníci společně hodnotili tak, aby diskuse a komentář lektora upevnily získané znalosti.

Kromě zmíněných programů proběhly i workshopy Vnímání přírody a vztah k ní a Metodika přírodovědné vycházky, kdy se mohli účastníci na modelové vycházce doplněné komentářem lektora a příklady dobré praxe naučit, jak podobnou aktivitou zpestřit činnost svých domovských oddílů.

Krajina a genius loci

Na workshop, který se konal 2. října 2015, dorazilo pět účastníků. Akce byla zasazena do prostředí Žďárských vrchů. Vycházka krajinou byla spojena s výkladem o její harmonii a vlivu člověka na její utváření do současné podoby. Právě vnímání krajiny a poznání souvislostí mezi přírodou a lidmi, kteří v ní žijí, bylo hlavním poselstvím workshopu. Součástí přírodovědné exkurze byla i vycházka do obce Telecí se zaměřením na historii a architekturu obce a fenomén mohutných soliterních stromů u tradičních statků. Výlet účastníci zakončili u památného stromu Lukasova lípa, která je jednou z nejmohutnějších lip v Česku. Tento pět až sedm staletí starý strom je co do obvodu kmene třetím největším památným stromem České republiky. Strom prošel od 80. let minulého století už několikerou sanací, nyní se ošetření provádí jednou za dva roky. I díky tomu se chráněná lípa postupně regeneruje. Na Lukasově lípě byl proto účastníkům workshopu popsán způsob péče o staré stromy, jako jeden z příkladů, jak člověk pečuje o přírodu ve svém okolí a proměňuje ji.

 

Setkání vedoucích středisek

Setkání se uskutečnilo se 17. října 2015 v Pardubicích ve Skautském centru Vinice. Během tohoto setkání byl účastníkům formou posteru a prezentace představen projekt Environmentální výchova ve skautských oddílech. Prezentovány byly uskutečněné i plánované aktivity. Účastníci využili možnosti vyzkoušet si monitoring vody a práci s mikroskopem. Na místě byly k dispozici vybrané svazky přírodovědné literatury, které doplnily přírodovědnou knihovničku Junáka – Pardubického kraje. Vedoucím středisek v kraji se tak dostalo důležitých informací o náplni projektu a především možnostech, jak mohou z projektu profitovat jejich oddíly a skautské družiny při své běžné činnosti.

 

Kurz v České Třebové

V sobotu 28. listopadu 2015 se v České Třebové konaly workshopy zaměřené na význam vody v přírodě a její ochranu a dále práci s přírodovědnou literaturou. Oba programy proběhly v rámci kurzu pro vedoucí družin a zúčastnilo se jich přibližně 20 účastníků z Pardubického kraje. Ti si například vyzkoušeli analýzu vzorků vody z rybníka a z rozpuštěného sněhu za pomocí kufříkové laboratoře. Ve druhém programu pak mohli nahlížet do svazků přírodovědné literatury, kterou lze využít jak pro rozšíření znalostí účastníků samotných, tak i pro přípravu programu pro mladší děti. Prezentované knihy jsou součástí dlouhodobě budované krajské skautské knihovničky.

 

Lektorský workshop

Předvánoční workshop pro lektory se konal 19. – 20. prosince 2015 v Hradci Králové. Akce byla zaměřená na prezentaci projektu a zejména na rozšíření znalostí v metodické oblasti Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO). Součástí workshopu byla lekce o pozorování noční oblohy, za kterým účastníci zamířili na Bílou věž. Bohužel nepřízeň počasí umožnila vzdělání v této oblasti pouze teoreticky. Co si mohli účastníci prakticky zkusit, byla analýza vzorků vody. Celý workshop byl zaměřen na předávání zkušeností a rozvoj metodických dovedností z oblasti EVVO, které budou lektoři předávat dál. Pomoci jim k tomu má i doplněná přírodovědná knihovnička, kterou Junák – Pardubický kraj díky projektu výrazně rozšířil. Součástí workshopu proto byla i metodika práce s přírodovědnou literaturou.

Seminář ekologické výchovy

Seminář, který se konal 19. března, byl zaměřený na vztah člověka a přírody v „městské divočině“.

pozvanka_seminar

Materiály z realizovaných aktivit ke stažení zde.

 

Další fotografie z realizovaných aktivit:


Hysteria / hysterectomy the spelling of these words clearly has significant crossover, though their current https://college-homework-help.org/ meanings are very different